TOSYA DEVLET HASTANESİ
Tarih: 26.04.2015 Saat: 17:15
Konu: saglık


TOSYA,DEVLET HASTANESİ,DOKTOR,ACİL SERVİS,
  TOSYA DEVLET HASTANESİ



 Kastamonu nüfusu 150,000 olup 82 doktor hizmet vermektedir. Çankırı Nüfusu 88.000 olup 77 Doktor hizmet vermektedir. Tosya Devlet Hastanesi 24.04.2015 tarihi itibarı ile aktif olarak 11 Uzman Doktor - 5 Pratisyen Hekim ve 5 Diş doktoru olmak üzere toplamda 21 Doktor görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı atama kararnamesi sonucunda Tosya Devlet Hastanesine 1 Dâhiliye Uzmanı 1 adet Anestezi Uzmanı Doktor ataması yapımış olup toplamda Doktor sayısı 23 olmuştur. * - Günlük olarak Tosya Devlet Hastanesinde 800 ile 900 hasta muayenesi yapılmaktadır. Hastane tarafından acil ve önemli hastalık sevkleri bunun dışındadır. * - Hastane bünyesinde 3 Hasta nakil ambulansı ve 1adet 112 ambulans olmak üzere toplamda 4 ambulans hizmet vermektedir. * - Tosya Devlet hastanesinde Ebe, Hemşire ve sağlık personeli toplam sayısı 120 olup ayrıca 50 idare personel görev yapmaktadır. * - Aylık Tosya Devlet Hastanesinde ortalama 325 Hasta yatarak tedavi görmektedir. Tosya Devlet Hastanesinde Yapılan Muayene ve Tedaviler Ağız diş sağlığı,DiyalizKemoterapi,Yoğun bakım,Çocuk hastalıkları,Harici branş tedavilerDâhili ve cerrahi branşlar ve ameliyatlar,Kadın hastalıkları ve doğum,OrtopediKulak burun boğaz tedavileriÜrolojiGöz HastalıklarıEndoskopi ve KolonoskopiDiyetUyku TedaviOdyometri tedaviSigara bırakma tedavisi

Edlinilen bilgilere göre bugün hastanemiz de acil servis doktoru Ortopedi doktoru idi mevzuata göre...

  Acil servis sorumlusu ve personel standartları

             MADDE 11 – (1) Acil servislerde var ise acil tıp uzmanı, bulunmaması hâlinde baştabibin görevlendireceği bir baştabip yardımcısı veya bir uzman tabip ya da bir tabip acil servis sorumlu tabibi olarak görev yapar. Yeterli sayıda acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde acil servise başvuran vakaların, bu uzmanların denetim ve sorumluluğunda değerlendirilmesi gerekir. Sağlık tesisinde tek acil tıp uzmanının bulunması hâlinde bu değerlendirme mesai saatleri ile sınırlıdır. Acil serviste Ek-1’de gösterilen uzman tabip, tabip ve hemşire asgari standardına ilave olarak hizmetin yoğunluğu ve vakaların niteliğine göre acil servisin bu Tebliğ uyarınca belirlenen seviyesinin gerektirdiği, acil sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte sağlık ve diğer personel planlaması yapılır.

             Acil servis nöbetleri

             MADDE 12 – (1) Acil servis hizmetlerinin, yeterli sayıda uzman tabip bulunması hâlinde uzman düzeyinde, sayının yetersiz olması durumunda bir uzman tabibin denetim ve sorumluluğunda tabip tarafından verilmesi esastır.

             (2) Kadrosunda beş ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu tabip nöbeti tutulur.

             (3) Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti düzenlenir.

             (4) Müstakil acil branş nöbetleri, öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon branşlarında düzenlenir. Bu branşlarla birlikte, ilave olarak, hasta yoğunluğuna göre uzman tabip sayısı yeterli olan klinisyen branşlarda müstakil acil branş nöbeti düzenlenebilir. Acil uzman tabip nöbeti gerektirmeyen fizik tedavi ve rehabilitasyon, cildiye gibi klinik branşlar ile biyokimya ve patoloji gibi diğer branşlardaki klinisyen olmayan uzman tabipler idari uzman tabip nöbetine dahil edilir.

             (5) Branş nöbetlerinin acil servis bünyesinde tutulması esastır. Bu amaçla acil servis bünyesinde branş nöbeti ile yükümlendirilen her bir uzman tabip için ilgili branşın gerektirdiği şartları haiz uygun bir acil muayene odası ayrılır. 

             (6) Dal hastanesi bulunan yerlerde ilgili uzmanlık dalındaki acil branş nöbeti hizmetleri bu hastanelerde planlanır ve genel hastaneler bu branşlar için kapsam dışı tutulur.

             (7) Uzman tabip sayısının yetersiz olması ve her bir branş için müstakil acil branş nöbeti düzenlenememesi hâlinde, sağlık tesisi bünyesindeki mevcut klinisyen uzman tabipler arasında dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenir. Dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için; tüm dahili ve cerrahi klinisyen  branşların her ikisinde de toplam 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabip bulunması gerekir.

             (8) Yan dal uzmanlıklarında görevli uzman tabip sayısının birden fazla olması durumunda bunlar ilgili ana dalda müstakil acil branş nöbetine veya ilgisine göre dahili veya cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilebilir.

             (9) Ana dal ve yan dal branşlarından uzman tabip mevcudu 1 (bir) olan branşlar acil branş nöbetlerine dahil edilmez. Bunlar için ihtiyaç hâlinde çağrı yöntemi ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur. İcap nöbetçisi uzman tabibin sağlık tesisine davet edilip edilmeyeceğine, gerekli tıbbi değerlendirmeler yapıldıktan sonra, acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabibince karar verilir. Sağlık tesisine davetin bizzat bu tabiplerden birisi tarafından yapılması esastır.

             (10) Müstakil acil branş nöbeti ile yükümlendirilen uzman tabipler ayrıca icap nöbetine dahil edilmez. Dahili ve cerrahi acil branş havuz nöbetine dahil edilen uzman tabiplere, ayrıca icap nöbeti tutturulur. Hangi branşlarda icap nöbeti düzenleneceğine, hizmetin gereği ve personel mevcudu çerçevesinde baştabip karar verir.

             (11) Dal hastaneleri için;  hizmet verdiği uzmanlık alanının gerektirdiği bir veya birden fazla branşta bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil branş nöbeti düzenlenir. Uzman tabip sayısının branş nöbeti için yeterli olmaması hâlinde personel durumuna ve iş yoğunluğuna göre acil servis nöbetlerinin ne şekilde yürütüleceğine yine bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak baştabip karar verir. Acil branş havuz nöbeti tutan uzman tabiplerden biri aynı zamanda idari uzman tabip nöbetçisi olarak baştabipçe görevlendirilebilir.

             (12) Müstakil acil branş nöbeti veya acil branş havuz nöbeti tutulan sağlık tesislerinde; branş nöbeti ile yükümlü olan uzman tabiplerden biri, gerektiğinde branş nöbetine ilave olarak mesai saatleri dışındaki yoğun bakım ünitesi hizmetlerini de yürütmek üzere baştabip tarafından görevlendirilebilir.

             (13) Acil tıp uzmanlık eğitimi veren üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde acil servis nöbetleri, acil tıp uzmanlık asistanları ve bu birime rotasyona gelen asistan tabipler tarafından,  acil tıp uzmanlık dalı öğretim üyeleri veya acil tıp klinik şefleri gözetiminde bir bütün olarak planlanır ve yürütülür.

             (14) Özel sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak verilmesi esastır. Özel sağlık tesisleri bünyesindeki I. Seviye acil servislerde acil sağlık hizmetleri tabipler veya var ise aile hekimi uzmanı veya acil tıp uzmanı tarafından yürütülür ve ihtiyaç halinde ilgili dal uzmanı kuruma davet edilir. II. Seviye acil servislerde biri dahili ve diğeri cerrahi branşta olmak üzere en az 2 (iki) uzman tabibin günün her saatinde sağlık tesisinde bulunması zorunlu olup acil servis hizmetleri bu uzman tabiplerin denetim ve sorumluluğunda tabipler tarafından verilir. III. Seviye acil servislerde ise faaliyet izin belgesinde yazılı olması kaydıyla iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları branşlarında müstakil acil branş nöbeti tutulması zorunludur. Uzman tabip sayısının yeterli olması halinde, bu branşlara ilave olarak diğer branşlarda da müstakil acil branş nöbeti tutulabilir.

Edinilen bilgilere göre.

Bugün hastanede acil servis nöbetci doktorunun branşı Ortopedi olması nedeni ile haklı olarak  branşı dısındaki vakalarla ilgilenememiş özellikle şiddetli bağaz şikayeti ile gelen bir hastasına doğal olarak branşım dışında ,kulak burun boğaz doktorumuzda izinli pazartesi tekrar muayeneye gelin yada çok sıkıntısı var ise Kastamonu yada Çankırıya gidin  denilerek hastanın daha önce kullandıgı ilaçları şimdilik kullanmasını tavsiye etmiştir.

 

Hastane çeresinde bulunan vatandaşlar ise hastanede doktor olmayısından yakınarak bugün Cuma günü olmasına rağmen suan polikilinikte görev yapan sadece Göğüs hastalıkları doktoru ve Göz doktoru var  acil serviste ise Ortopedi doktoru var siyasetcilerimizden artık bu konuda gereğini yapmalarını ve hastanemiz doktor eksiğini gidermelerini bekliyoruz dediler. 

 

Kaynak / Editör: SERHAT AĞACIKOĞLU







Bu haberin geldigi yer: Tosya l KARSIYAKA Mahallesi MUHARLIGI l
http://www.yazicam.com

Bu haber icin adres:
http://www.yazicam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2004